Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Regulamin sklepu

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady sprzedaży Towarów w sklepie internetowym działającym pod adresem „www.sejf.sklep.pl”przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, składania zamówień na towary dostępne w sklepie internetowym „www.sejf.sklep.pl”, zasad dostarczania zamówionych produktów osobie dokonującej zakupów w sklepie internetowym „www.sejf.sklep.pl”, zwanej dalej Klientem, sposobów płatności przez Klienta umówionej ceny, tryb postępowania reklamacyjnego i warunki odstąpienia od umowy.

 2. Sklep internetowy „www.sejf.sklep.pl”jest prowadzony przez ROAS Roman Sidzina, ul. Kowalska 25, 43-300 Bielsko-Biała NIP: 9371402677, REGON: 240805960Numer telefonu: + 48 602 705 814

 3. Ilekroć w Regulaminie występuje termin:

  1. Regulamin – oznacza to niniejszy regulamin,

  2. Sklep internetowy – oznacza sklep internetowy działający pod domeną www.sejf.sklep.pl

  3. Sprzedawca – oznacza właściciela i administratora Sklepu – ROAS Roman Sidzina, ul. Kowalska 25, 43-300 Bielsko-Biała NIP: 9371402677, REGON: 240805960 ,

  4. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

  5. Klient – oznacza Konsumenta, a także inną osobę fizyczną lub prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, ale posiadającą zdolność do czynności prawnych, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą pośrednictwem Sklepu internetowego,

  6. Towar – prezentowana w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży,

  7. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Towarów na podstawie wyborów Klienta,

  8. Kodeks cywilny – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U z 2014r. poz. 121 z późn. zm.),

  9. Ustawę o prawach konsumenta – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U z 2014r., poz.827),

  10. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu w ustawy z dnia 16 lipca 2004r. - Prawo telekomunikacyjne ( t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 243 z późn. zm.), potocznie określany Internetem.

 4. Witryna naszego sklepu internetowego działa prawidłowo, jeśli:

  1. używasz przeglądarki Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari lub Opera w najnowszej wersji,

  2. masz włączoną w przeglądarce obsługę języka Javascript,

  3. masz włączoną w przeglądarce obsługę ciasteczek i danych stron.

  4. Są to minimalne zalecane wymagania technicznie, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym.

II. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

 1. Klient może złożyć zamówienie za pośrednictwem strony internetowej www.sejf.sklep.pl

 2. W celu złożenia oferty nabycia Klient wypełnia formularz zamieszczony na stronie Sklepu.

 3. Klient może składać zamówienia na Towary dostępne w sklepie internetowym przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę z zastrzeżeniem, że zamówienia
  złożone w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

 4. Zamawianie Towarów w Sklepie internetowym obejmuje następujące czynności:
  - wybranie towarów do koszyka,
  - złożenie zamówienia,
  - potwierdzenie przyjęcia zamówienia,
  - płatność.

 5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oferty zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

 6. Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta, informację o przyjęciu zamówienia do realizacji wraz ze wszystkimi istotnymi składnikami zamówienia, w szczególności: opis Towaru, numer zamówienia, łączna cena, sposób i termin płatności, sposób i termin dostawy. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta oświadczenia o przyjęciu zamówienia przez Sprzedawcę.

 7. Wraz z oświadczeniem o przyjęciu zamówienia Sprzedawca prześle na wskazany przez Klienta adres e-mail zamówienie, informację o prawie odstąpienia od umowy, niniejszy regulamin w formie linku, wzór formularza odstąpienia od umowy w formie linku.

 8. Informacje o Towarach zawarte na stronach Sklepu internetowego, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 9. Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Klient poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy, jaką zawarł z operatorem świadczącym na jego rzecz usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

 10. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez Sklep w celu ułatwienia składania kolejnego zamówienia. W celu uzyskania dostępu do konta Klient powinien podać login i hasło. Login i hasło są ciągiem znaków ustalonych przez Klienta, którym ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed dostępem osób trzecich. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w Sklepie.

III. Cena towarów.

 1. Ceny towarów umieszczone na stronie www.sejf.sklep.pl są cenami brutto, podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT,
  a podane ceny nie stanowią oferty w myśl prawa handlowego.

 2. Ceny towarów nie obejmują kosztów dostawy, które pokrywa zamawiający, Klient w wysokości zależnej od wybranego sposobu dostawy towaru, zaproponowanego przez Sprzedawcę. Całkowite koszty dostawy zostaną podane do wiadomości Klienta na ekranie podsumowania przed ostatecznym zatwierdzeniem zamówienia. Informacje o kosztach związanych z wysyłką towaru znajdują się na niniejszej stronie internetowej w zakładce „Warunki dostawy”.

 3. Cena towarów widoczna na stronie sklepu internetowego www.sejf.sklep.pl jest obowiązująca dla Klienta i Sprzedawcy w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

 4. Sprzedawca zastrzega możliwość zmiany ceny towaru oferowanego w sklepie, jednak zmiana ceny towarów pozostaje bez wpływu na wartość zamówienia złożonego przez Klienta przed tą zmianą, chyba że strony uzgodnią inaczej.

IV. Sposoby płatności.

 1. Klient może dokonać płatności w jednej z poniższych form:

  1. bezgotówkowej przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w banku Idea Bank
   nr
   46 1950 0001 2006 0205 2229 0002 w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
   W przypadku braku płatności w określonym terminie zamówienie jest anulowane.

  2. bezgotówkowej przelewem korzystając z systemu płatności elektronicznych

  3. gotówką przy odbiorze towaru od kuriera – płatność za pobraniem (zapłata uiszczana jest kurierowi) .

  4. gotówką przy odbiorze osobistym w firmie ROAS.

 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, towar jest wysyłany po otrzymaniu zapłaty (data wpływu na konto firmy ROAS).

 3. W razie wyboru przez Klienta opcji płatności za pobraniem, zapłatę za towar należy uiścić kurierowi przy odbiorze towaru.

V. Warunki dostawy.

 1. Wszystkie towary prezentowane w Sklepie są oryginalne, fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, a zdjęcia są zdjęciami poglądowymi.

 2. Czas realizacji zamówienia będzie każdorazowo ustalany indywidualnie i potwierdzany Klientowi drogą mailową.

 3. W przypadku zamówienia składającego się z kilku produktów o różnym czasie dostępności, a mającego zostać doręczonym w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od skompletowania pełnego zamówienia chyba, że strony postanowią inaczej.

 4. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem wyspecjalizowanych operatorów pocztowych i firm kurierskich. Odbiór osobisty zamówionego Towaru jest możliwy w ROAS Roman Sidzina, ul. Kowalska 25, 43-300 Bielsko-Biała ( po wcześniejszym ustaleniu między stronami). W razie osobistego odbioru Towarów Klient nie ponosi kosztów dostawy.

 5. Umowa zawarta pomiędzy Klientem, a ROAS dotycząca zakupu Towaru w Sklepie internetowym ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia jest adres dostawy wskazany przez Klienta w zamówieniu. W przypadku osobistego odbioru Towaru miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Klienta adres odbioru Towaru.

 6. Dokument potwierdzający zawarcie umowy sprzedaży Towaru tj. paragon fiskalny lub faktura VAT, jeżeli Klient jej zażądał przy dokonywaniu zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia oraz informacji, o których mowa w art. 12 ust.1 Ustawy o Prawach Konsumenta jest dostarczany klientowi z towarem lub drogą elektroniczną.

 7. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy nie uległa uszkodzeniu. Jeżeli w chwili dostawy przesyłka posiada uszkodzenia, Klient sporządza w obecności kuriera protokół, który jest podstawą do reklamacji towaru.

 8. Dostawy są realizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 9. Na każdym etapie składania zamówienia i jego realizacji, Klient może się skontaktować z Działem Obsługi Sklepu Internetowego na wskazany numer telefonu (opłata zgodna z cennikiem operatora) lub na wskazany adres poczty elektronicznej.

VI. Odstąpienie od umowy.

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta.

 2. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od dnia objęcia w posiadanie każdej z nich.

 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór znajduje się na stronie internetowej jako plik PDF „Wzór odstąpienia od umowy” dostępny tutaj.

 4. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt.1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 5. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w następującej formie: elektroniczniej
  - poprzez wysłanie oświadczenia na adres: [email protected]
  - pisemnej poprzez wysłanie oświadczenia na adres:
  ROAS Roman Sidzina, ul. Kowalska 25, 43-300 Bielsko-Biała

 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

 7. Strony mają obowiązek zwrotu otrzymanych świadczeń niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Dla Konsumenta termin 14 dni liczy się od dnia, w którym odstąpił od umowy, a dla Sprzedawcy termin rozpoczyna bieg od dnia otrzymania zwrotu przedmiotu umowy.

 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 9. Konsument ponosi koszty zwrotu towaru.

 10. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 11. Konsument dokona zwrotu zamówionego towaru wraz z dokumentem sprzedaży na adres: ROAS Roman Sidzina, ul. Kowalska 25, 43-300 Bielsko-Biała.

 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 13. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem.

 14. Zgodnie z art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku umowy, której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 15. Odstąpienie od umowy nie dotyczy w przypadku sprzedaży niebędącej konsumencką tj. klienta prowadzącego działalność gospodarczą.

VII. Warunki gwarancji oraz odpowiedzialność za wady towaru.

 1. Wyroby objęte są 24-miesięczną gwarancją od dnia sprzedaży.

 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady objęte gwarancją jakości w przypadku, gdy wady te spowodowane były po odbiorze przez Zamawiającego, okolicznościami zewnętrznymi, których nie spowodował Sprzedawca lub firma spedycyjna.

 3. Utrata gwarancji następuje w momencie użytkowania wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją obsługi, naprawami, przeróbkami we własnym zakresie oraz uszkodzeniami powstałymi z winy Użytkownika.

 4. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje także czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest Użytkownik rzeczy we własnym zakresie i na własny koszt, gwarancją nie jest objęte zużycie eksploatacyjne.

 5. Zamawiający ma obowiązek sprawdzenia towaru bezpośrednio przy odbiorze. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia dostarczonego towaru powstałego podczas transportu, powinien wyraźnie zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym lub spisać protokół w obecności kuriera bezpośrednio przy odbiorze oraz sporządzić dokumentację fotograficzną opakowania i towaru.

 6. Reklamacje wad ukrytych należy zgłosić niezwłocznie po ich stwierdzeniu, najpóźniej 14 dni od daty odbioru towaru.

 7. Reklamacje składa się pisemnie, decydująca jest data wysłania, w przypadku wad jakości reklamacja musi być udokumentowana wadliwym towarem lub urzędowym stwierdzeniem wady. Kompletna reklamacja powinna zostać zgłoszona w jednej wiadomości e-mail. W zależności od rodzaju reklamacji, wiadomość e-mail powinna zawierać wypełniony formularz, dokumentację fotograficzną oraz protokół szkody jeżeli reklamacja dot. szkody transportowej.

 8. Miejscem wykonania zobowiązań wynikających z odpowiedzialności za wady jest siedziba Sprzedawcy.

 9. Odbiorca oprócz roszczeń wynikających z wad towaru, nie ma prawa do odszkodowania, między innymi z tytułu straconego zysku w rezultacie dostarczenia towaru z wadami.

 10. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji stwierdzona usterka jest usunięta na koszt producenta. W razie niemożliwości usunięcia wady następuje wymiana na towar wolny od wad.

VIII. Rękojmia.

 1. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne lub prawne towaru na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. W przypadku sprzedaży niebędącej konsumencką Sprzedawca na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta za wady na zasadach określonych w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego (rękojmia).

 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Konsumentowi.

 4. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej na adres [email protected] lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny ROAS Roman Sidzina, ul. Kowalska 25, 43-300 Bielsko-Biała.

 5. Pismo z zawiadomieniem o wadzie powinno zawierać: imię i nazwisko, adres i inne dane kontaktowe, datę zakupu towaru, datę wystąpienia wady, opis wady i żądanie Klienta.

 6. Sprzedawca rozpoznaje reklamację Konsumenta z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

IX. Właściwość Sądu.

 1. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane przez sądy powszechne.

 2. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może zapoznać się ze szczegółowymi zasadami dostępu do tych procedur na stronie internetowej www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” oraz w siedzibach powiatowych rzeczników konsumentów i organizacji społecznych, które zgodnie z postanowieniami statutowymi zajmują się ochroną praw konsumentów (federacja konsumentów).

 3. Konsument może skorzystać z mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich zamiejscowe oddziały albo wybrać drogę sądownictwa polubownego, w szczególności stałych, polubownych działających przy WIIH, zarówno w stolicach województw oraz w oddziałach zamiejscowych.

X. Polityka prywatności i bezpieczeństwo danych osobowych.

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

 2. Sprzedawca zobowiązuje się do przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 1182) i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U z 2013r., poz. 1422)

 3. Klient dokonujący zakupu w Sklepie internetowym wyraża w toku rejestracji zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta w celu wykonania przez Sprzedawcę zobowiązań wynikających z umowy zawartej z Klientem. Klient ma prawo w każdej chwili do wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna do realizacji zamówienia przez Sklep internetowy.

 4. Zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez Sklep internetowy są zawarte w zakładce Bezpieczeństwo i polityka prywatności pod adresem (Bezpieczeństwo i polityka prywatności).

XI. Postanowienia końcowe.

 1. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie, rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby sprzedającego.

 2. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenie praw Klienta. W przypadku niezgodności jakichkolwiek postanowień Regulaminu z obowiązującymi przepisami prawa, Sprzedawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w miejsce zakwestionowanych postanowień.

 3. Aktualna wersja regulaminu jest dostępna dla Klienta w zakładce regulamin (Regulamin sklepu). Dla realizacji zamówienia oraz praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy sprzedaży Klienta obowiązuje Regulamin, który zaakceptował przy składaniu zamówienia.

Witryna stworzona na platformie